ورود به سیستم
کمیته فرعی حفاظت از محیط زیست
هیات مدیره
1397/10/01 - 08:30
ردیف
نام
نام خانوادگی
آخرین مدرک تحصیلی
رشته
سمت
1
محمد
اله داد
کارشناسی ارشد
برق -قدرت
 رئیس هیئت مدیره
2
محسن
نجفی
دکتری
مخابرات
نایب رئیس هیئت مدیره
3
رازمیت
هاکوپیانس
کارشناسی
برق-الکترونیک
خزانه دار
4
علی اکبر
بصیری
کارشناسی
برق -قدرت
دبیر انجمن
5
فرهاد
شبیهی
کارشناسی ارشد
برق-قدرت
عضو اصلی هیئت مدیره
6
محمود
محمودی
کارشناسی ارشد
برق-قدرت
عضو اصلی هیئت مدیره
7
علی اصغر
قدیمی
دکتری
برق-قدرت
عضو اصلی هیئت مدیره
8
مجتبی
داودآبادی
کارشناسی ارشد
برق-قدرت
عضو اصلی هیئت مدیره
9
وحید
آقاجانی
کارشناسی ارشد
برق-قدرت
عضو اصلی هیئت مدیره
10
سید محسن
معنوی
کارشناسی
برق-قدرت
عضو اصلی هیئت مدیره
11
حمید رضا
ناهیدی نژاد
کارشناسی ارشد
مخابرات
عضو اصلی هیئت مدیره
12
 محسن
رحمانی
دکتری
کامپیوتر
بازرس هیئت مدیره
13
فرهنگ
سیفعلیان
دکتری
کامپیوتر
عضو علی البدل هیئت مدیره
14
فرهاد
دولت آبادی
کارشناسی ارشد
برق -قدرت
عضو علی البدل هیئت مدیره
Copyright © 2019 iaeee-mkz.ir/. All rights reserved. Created and Supported by Rahanir